BEGIN:VCARD VERSION:3.0 REV:2024-03-01T06:55:19Z N;CHARSET=utf-8:Koshiyama de Freitas;Isabella;;; FN;CHARSET=utf-8:Isabella Koshiyama de Freitas TITLE;CHARSET=utf-8: EMAIL;INTERNET:ikoshiyama@tozzinifreire.com.br TEL;PREF;WORK: ORG;CHARSET=utf-8:TozziniFreire Advogados URL:http://tozzinifreire.com.br/ END:VCARD