BEGIN:VCARD VERSION:3.0 REV:2024-03-01T06:17:02Z N;CHARSET=utf-8:Brambilla;Filipe;;; FN;CHARSET=utf-8:Filipe Brambilla TITLE;CHARSET=utf-8:TozziniFreire Advogados/Attorney EMAIL;INTERNET:fbrambilla@tozzinifreire.com.br TEL;PREF;WORK:(551) 150-8652 ORG;CHARSET=utf-8:TozziniFreire Advogados URL:http://tozzinifreire.com.br/ END:VCARD